Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 751/2018, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika, z dne 31.3.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1)  Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), ki je v upravljanjudružbe PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje mesta Metlika v Občini Metlika
(2)  Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) in uporabnike sistema, ter tudi tiste pravne in fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu ali na drugih soodvisnih objektih.
(3)  Ta akt določa predvsem:
-  opredelitev distribucijskega sistema;
-  tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe s toploto;
-  pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem;
-  splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
-  tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote.
(4)  Ta akt se uporablja za distribucijski sistem na geografskem območju, navedenem v prvem odstavku tega člena, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem aktu so uporabljeni izrazi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in na njegovi podlagi izdanih predpisih, poleg tega pa imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1.  glavni vod: je vod v distribucijskem sistemu, ki s toploto oskrbuje več kot eno stavbo in na katerega so vezani priključki;
2.  hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca. Hišna postaja je lahko direktne ali indirektne izvedbe. Indirektna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri je ogrevni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni strani; direktna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri interne toplotne naprave odjemalca in distribucijski sistem niso ločeni s prenosnikom toplote;
3.  interne toplotne naprave: so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;
4.  merilna naprava: je merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno, in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete toplote, ki je podlaga