Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 6164/2006, Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku, z dne 8.7.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o izvajanju Zakona o davčnem postopkuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
2313/2023
8.7.2023
PRVI DEL
SPLOŠNO
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIB-B, 90/14, 91/15, in 63/16, 69/17, 13/18 - ZJF-H, 63/19, 66/19, 145/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 39/22 - ZFU-A, 52/22 - odl. US, 87/22 - odl. US in 163/22).
2. člen
(uporaba pojmov)
Če ni s tem pravilnikom določeno drugače, pojem “davčni organ“ pomeni Finančno upravo Republike Slovenije.
DRUGI DEL
OBLIKA IN NAČIN IZDAJANJA ZAVEZUJOČIH INFORMACIJ TER VIŠINA STROŠKOV
3. člen
(vloga za izdajo zavezujoče informacije)
(1)  Za vlogo zavezanca za davek za izdajo zavezujoče informacije iz 14. člena ZDavP-2 se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek glede sestavin, ki jih mora imeti vsaka vloga, in glede načina vlaganja vloge. V vlogi mora biti navedena oseba za komunikacijo z davčnim organom, in sicer z osebnim imenom, delovnim mestom in telefonsko številko oziroma naslovom, ki omogoča hitro komunikacijo.
(2)  Sestavine vloge, ki jih določa 14. člen ZDavP-2, morajo biti označene in poimenovane tako, da je ločevanje med njimi jasno. Morebitne priloge morajo biti zaporedno oštevilčene in besedilo vloge se mora sklicevati nanje.
4. člen
(obvestilo)
Obvestilo o tem, da bo davčni organ izdal zavezujočo informacijo, obsega zlasti:
1.  zavezanca za davek, ki se mu bo izdala zavezujoča informacija;
2.  ugotovitev, da je vloga formalno popolna in razumljiva;
3.  predpise, v zvezi s katerimi se bo izdala zavezujoča informacija;
4.  rok, predviden za izdajo;
5.  oceno stroškov z morebitno zahtevo za predplačilo;
6.  osebe za komunikacijo med zavezancem za davek in davčnim organom.
5. člen
(sestavine zavezujoče informacije)
Zavezujoča informacija se izda v obliki pisnega dokumenta, ki vsebuje zlasti naslednje sestavine:
1.  ime davčnega organa, ki je zavezujočo informacijo izdal, in datum izdaje;
2.  kratek opis ravnanja z vlogo in opis zahteve zavezanca za davek skupaj s prilogami;
3.  ime zavezanca za davek, ki se mu izdaja zavezujoča informacija;
4.  izrecno navedbo, da se izdaja zavezujoča informacija o določeni davčni obravnavi;
5.  opis nameravanih transakcij oziroma nameravanih poslovnih dogodkov;
6.  vsebino zavezujoče informacije;
7.  izjavo davčnega organa, da ga zavezujoča informacija zavezuje, in obdobje, za katero zavezuje;
8.  opozorilo o preklicu zavezujoče informacije;
9.  opozorilo o nadomestitvi zavezujoče informacije;
10.  stroške, ki jih nosi zavezanec za davek v zvezi z izdajo zavezujoče informacije.
6. člen
(stroški)
(1)  Davčni organ zaračuna zavezancu za davek stroške za pripravo zavezujoče informacije v višini 50 eurov za uro dela,