Danes je 7.2.2023

Input:

Metoda izračuna letnega prometa zaradi uporabe posebne ureditve za mala podjetja (C-716/18)

9.7.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 9. julija 2020 (jezik postopka: romunščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 288, prvi odstavek, točka 4 – Posebna ureditev za mala podjetja – Metoda izračuna letnega prometa, ki je osnova za uporabo posebne ureditve za mala podjetja – Pojem ,postranska transakcija z nepremičninami‘ – Dajanje nepremičnine v najem s strani fizične osebe, ki opravlja več samostojnih poklicev“

V zadevi C‑716/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Curtea de Apel Timioara (višje sodišče v Temišvaru, Romunija) z odločbo z dne 1. novembra 2018, ki je na Sodišče prispela 14. novembra 2018, v postopku

CT

proti

Administraia Judeeană a Finanelor Publice Cara-Severin – Serviciul Inspecie Persoane Fizice,

Direcia Generală Regională a Finanelor Publice Timioara – Serviciul Soluionare Contestaii 1,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za CT N. vidchi, avocat,

–        za romunsko vlado sprva E. Gane, L. Liu, O.‑C. Ichim in C.‑R. Canăr, agenti, nato prvi trije navedeni,

–        za Evropsko komisijo A. Armenia in J. Jokubauskaitė, agentki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 6. februarja 2020

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 288, prvi odstavek, točka 4, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2009/162/EU z dne 22. decembra 2009 (UL 2010, L 10, str. 14) (v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med CT na eni strani ter Administraia Judeeană a Finanelor Publice Cara-Severin – Serviciul Inspecie Persoane Fizice (okrajna uprava za javne finance v Caraș-Severinu – služba za davčni nadzor fizičnih oseb, v nadaljevanju: AJFP Caraș‑Severin) in Direcia Generală Regională a Finanelor Publice Timioara – Serviciul Soluionare Contestaii 1 (regionalni generalni direktorat za javne finance v Temišvaru – služba za obravnavanje pritožb št. 1) na drugi v zvezi z metodo izračuna njegovega letnega prometa zaradi uporabe posebne ureditev za mala podjetja, določene v Direktivi o DDV, zanj.

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        Člen 9 Direktive o DDV določa:

„1.      ,Davčni zavezanec‘ je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja kakršno koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te dejavnosti.

,Ekonomska dejavnost‘ je vsaka dejavnost proizvajalcev, trgovcev ali oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter dejavnostmi samostojnih poklicev. Za ekonomsko dejavnost se šteje predvsem izkoriščanje premoženja v stvareh ali pravicah, ki je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

[…]“

4        Člen 135(1), točka (l), in (2) te direktive določa:

„1.      Države članice oprostijo naslednje transakcije:

[…]

(l)      lizing nepremičnin ali dajanje nepremičnin v najem.

2.      V skladu s točko (l) odstavka 1 niso oproščene naslednje transakcije:

(a)      nastanitev, kot je opredeljena v zakonodaji držav članic, v hotelskem sektorju ali v sektorjih s podobnimi funkcijami, vključno z nastanitvijo v počitniških kampih ali na prostorih, urejenih za kampiranje;

(b)      dajanje garaž in površin za parkiranje vozil v najem;

(c)      dajanje stalno instalirane opreme in strojev v najem;

(d)      najem sefov.

Države članice lahko predvidijo nadaljnje izključitve iz obsega oprostitve, predvidene v točki (l) odstavka 1.“

5        Člen 174(2) navedene direktive določa:

„Z odstopanjem od določb odstavka 1 se pri izračunu odbitnega deleža ne upoštevajo naslednji zneski:

(a)      znesek prometa, ki se nanaša na dobave investicijskega blaga, ki ga je davčni zavezanec uporabljal za namene svoje dejavnosti;

(b)      znesek prometa, ki se nanaša na priložnostne transakcije z nepremičninami in [priložnostne] finančne transakcije;

(c)      znesek prometa, ki se nanaša na transakcije iz točk (b) do (g) člena 135(1), če so to priložnostne transakcije.“

6        Direktiva o DDV pod naslovom XII, „Posebne ureditve“, vsebuje poglavje 1, naslovljeno „Posebna ureditev za mala podjetja“. V oddelku 2 tega poglavja, naslovljenem „Oprostitve in progresivne olajšave“, so členi od 282 do 292 te direktive.

7        V skladu s členom 282 navedene direktive se oprostitve in progresivne davčne