Danes je 7.2.2023

Input:

Obdavčitev storitev v zvezi s pogodbami o zdravstvenem zavarovanju z DDV (C‑458/21)

24.11.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 24. novembra 2022 (jezik postopka: madžarščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(c) – Oprostitve za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu – Zdravstvena oskrba oseb pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti – Storitev, ki jo zavarovalnica uporablja za preverjanje pravilnosti diagnoze resne bolezni ter za iskanje in zagotavljanje kar najboljše oskrbe in zdravljenja v tujini“

V zadevi C‑458/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) z odločbo z dne 17. junija 2021, ki je na Sodišče prispela 22. julija 2021, v postopku

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

proti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi N. Piarra, v funkciji predsednika senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,

generalni pravobranilec: N. Emiliou,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. I. P. Béres in A. Boros, ügyvédek,

–        za madžarsko vlado M. Z. Feher in R. Kissné Berta, agenta,

–        za Evropsko komisijo J. Jokubauskaitė in A. Tokár, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 132(1)(c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., zavarovalnico madžarskega prava, in Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direktorat za pritožbe pri nacionalni davčni in carinski upravi, Madžarska) zaradi obdavčitve storitev v zvezi s pogodbami o zdravstvenem zavarovanju z davkom na dodano vrednost (DDV).

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Člen 131 Direktive o DDV, ki je edini člen poglavja 1, naslovljenega „Splošne določbe“, iz naslova IX te direktive, ki se nanaša na oprostitve DDV, določa:

„Oprostitve iz poglavij 2 do 9 se uporabljajo brez vpliva na druge določbe Skupnosti in pod pogoji, ki jih določijo države članice zaradi zagotavljanja pravilne in enostavne uporabe teh oprostitev in preprečevanja vsakršnih možnih davčnih utaj, izogibanja in zlorab.“

4        Člen 132 navedene direktive, ki je v poglavju 2, naslovljenem „Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu“, navedenega naslova IX te direktive, v odstavku 1 določa:

„Države članice oprostijo naslednje transakcije:

[…]

(c)      zdravstveno oskrbo oseb pri opravljanju medicinske in paramedicinske