Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 363/2018, Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture, z dne 24.2.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SPLOŠNI AKT
o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt natančneje ureja vsebino in način posredovanja informacij o načrtovanih gradbenih delih na fizični infrastrukturi ter način neposrednega pridobivanja tovrstnih informacij iz 9.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 Odl. US: U-I-65/13-19, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), pravila ravnanja ob izkazanem interesu zainteresiranih soinvestitorjev za skupno gradnjo ter vsebuje posebne določbe o gradnji infrastrukture iz javnih sredstev iz 10. člena zakona.
2. člen
(namen in uporaba akta)
Namen tega splošnega akta je natančnejša določitev nabora