Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3990/2012, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, z dne 11.1.2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014
(ZIPRS1314)
(delno prenehal veljati)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
4128/2013
11.1.2014
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2013 in za proračun Republike Slovenije za leto 2014 določa njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, prispevek po zakonu, ki ureja radiotelevizijo, najnujnejši ukrepi za povečanje prihodkov proračuna države oziroma za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.
(2)  Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2013 in 2014, razen če je za posamezni proračun ali posamezni člen tega zakona določeno drugače.
(3)  Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih tega zakona določeno drugače.
2. člen
(pomen uporabljenih pojmov)
(1)  Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen.
(2)  Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1.  »proračun« pomeni proračun Republike Slovenije, spremembe proračuna Republike Slovenije in rebalans proračuna Republike Slovenije;
2.  »veljavni proračun« je sprejeti proračun tekočega leta z vključenimi spremembami nastalimi z izvrševanjem proračuna;
3.  »veljavni načrt razvojnih programov« je sprejeti načrt razvojnih programov, ki izkazuje spremembe nastale z izvrševanjem proračuna v tekočem letu in tiste spremembe v prihodnjih letih, ki so nastale zaradi sprememb z izvrševanjem proračuna tekočega leta;
4.  »predlagatelji finančnih načrtov« so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF, in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v navedenem členu ZJF, pa niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF;
5.  »politike« so področja, na katerih država deluje in predstavljajo zaokrožene celote glavnih programov s skupnimi splošnimi cilji ter na katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni odhodki ter izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
6.  »glavni programi« so ožja področja znotraj politike, ki sledijo skupnim specifičnim ciljem;
7.  »podprogrami« so podrobneje razdelani glavni programi in predstavljajo zaokroženo celoto vsebinsko komplementarnih dejavnosti, ki prispevajo k doseganju skupnih pričakovanih rezultatov;
8.  »projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, z natančno določeno