Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 5015/2006, Zakon o davku na promet nepremičnin, z dne 1.1.2007

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN
(ZDPN-2)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja davek na promet nepremičnin in nekaterih stvarnih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek).
2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.
3. člen
(predmet obdavčitve)
(1)  Davek se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem (v nadaljevanju: prenos) stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
(2)  Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini (v nadaljnjem besedilu: prenos nepremičnin).
(3)  Za prenos nepremičnin v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje tudi:
-  zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
-  finančni najem nepremičnine;
-  prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
-  prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
-  prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.
(4)  Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.
4. člen
(izključitev predmetov obdavčitve)
(1)  Za prenos