Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 5242/2008, Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), z dne 27.12.2008

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310 Trgovina na