Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 6166/2006, Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, z dne 29.1.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednostZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost
157/2022
29.1.2022
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) v skladu z Direktivo Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (kodificirana različica) (UL L št. 292 z dne 10. 11. 2009, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L št. 348 z dne 29. 12. 2017, str. 7) in Sklepom Sveta (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020 o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19 (UL L št. 244 z dne 29. 7. 2020, str. 3), ter Direktivo Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica) (UL L št. 286 z dne 17. 10. 2006, str. 15).
2. člen
(prepoved odtujitve ali drugačne uporabe)
(1)  Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 pred potekom roka, ki je za oprostitev plačila carine, določen v carinskih predpisih, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.
(2)  Če se blago pred potekom roka iz prejšnjega odstavka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, se plača DDV, ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko uporabijo in na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi pristojni carinski organ.
(3)  Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko blago, ki je predmet oprostitve DDV, s soglasjem pristojnega carinskega organa prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, če dokaže, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve. Carinski organ lahko dovoli tudi, da se blago brez