Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 918/2017, Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, z dne 14.4.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
NAVODILO
za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
I. SPLOŠNO
1. Poročila
To navodilo predpisuje vsebino, obliko in roke za naslednja poročila:
-  Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti (BST);
-  Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov (KRD);
-  Letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti (SN);
-  Mesečno poročilo o transakcijah neposrednih kapitalskih naložb med rezidenti in nerezidenti (SN-T);
-  Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT).
2. Rezidenti in nerezidenti
Rezidenti oziroma rezidentke (v nadaljnjem besedilu: rezidenti) po tem navodilu so:
-  gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS), razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
-  podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS;
-  samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetniki posamezniki) in posamezniki oziroma posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v RS (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost);
-  fizične osebe s stalnim prebivališčem v RS in fizične osebe, ki začasno prebivajo v RS na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj eno leto (v nadaljnjem besedilu: posameznik), razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov;
-  diplomatska, konzularna in druga predstavništva RS v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih, in njihovi družinski člani.
Vse druge osebe so nerezidenti oziroma nerezidentke (v nadaljnjem besedilu: nerezidenti).
3. Popravljanje poročil
V primeru nepravilnega ali pomanjkljivega poročanja je potrebno popraviti poročilo za ustrezno obdobje. Če se podatki v poročilu za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo
ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska obdobja, je potrebno v roku 30 delovnih dni po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.
4. Način poročanja
Vsa poročila, razen poročil o plačilnem prometu s tujino, se oddaja v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo. Na spletni strani Banke Slovenije so na vpogled tudi obrazci za poročanje.
5. Uporaba Enotnega kontnega načrta
V nadaljevanju navodila so za posamezno poročilo navedeni okvirni konti, ki po Enotnem kontnem načrtu za gospodarske družbe iz leta 2016 (Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike