Danes je 28.3.2023

Input:

Ur. l. RS 2024/2006, Zakon o evidentiranju nepremičnin, z dne 23.5.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN
(ZEN)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B)
1494/2019
23.5.2019
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
(1)  Ta zakon ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
(2)  Evidentiranje nepremičnin po tem zakonu obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.
2. člen
(opredelitev pojma nepremičnine)
(1)  Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami.
(2)  Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
(3)  Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.
3. člen
(pristojnost)
Zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenco državne meje in register prostorskih enot vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
4. člen
(zemljiški kataster, kataster stavb in druge evidence o nepremičninah)
(1)  Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah.
(2)  Zemljiški kataster in kataster stavb se povezujeta z zemljiško knjigo.
(3)  Druge evidence podatkov o zemljiščih in stavbah, ki jih vodijo organi državne uprave, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, se povezujejo z zemljiškim katastrom in katastrom stavb, če tako določa zakon.
(4)  Druge evidence podatkov iz prejšnjega odstavka se povezujejo z zemljiškim katastrom po identifikacijski oznaki parcele, s katastrom stavb po identifikacijski oznaki stavbe oziroma identifikacijski oznaki dela stavbe ali na drug način, če je tako določeno s predpisom iz petega odstavka tega člena.
(5)  Minister oziroma ministrica, pristojna za evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za evidenco podatkov o zemljiščih in stavbah, ki se po zakonu povezuje z zemljiškim katastrom oziroma katastrom stavb, podrobneje določi:
1.  način povezovanja evidenc z zemljiškim katastrom in katastrom stavb;
2.  podatke iz evidenc, povezanih z zemljiškem katastrom oziroma katastrom stavb, ki se vodijo tudi v zemljiškem katastru in katastru stavb, ter način vodenja teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: gostujoči podatki);
3.  podatke iz evidenc, ki jih lahko izdaja geodetska uprava, in način izdajanja teh podatkov;
4.  podatke zemljiškega katastra in katastra stavb, ki jih lahko izdaja organ oziroma nosilec javnih pooblastil, pristojen za evidenco, ki se povezuje z zemljiškim katastrom oziroma